Annemie Bonneux
Haar Bibliotheek

Annemie heeft bij haar leven vooral immateriële "zaken" verza-meld: ervaringen, kontakten, ontmoetingen, samenwerkingen, en reizen. Wat de materiale zaken betreft, waren er twee "dingen" die wel haar interesse wegkaapten: kunstvoorwerpen, of bij uitbrei-ding mooie kultuurprodukten of artisanale kreaties, en boeken.

Iedere keer dat ze van een verre reis terugkwam, was haar valies dan ook beladen met een rijke buit aan beide. Over de "kunst-schatten" die ze meebracht, ga ik het hier niet hebben: dit is het hoofdstukje gewijd aan haar kostbare boeken en manuskripten. Kostbaar, niet zozeer uitgedrukt in waarde van geld - al weet iedereen dat bvb dikke woordenboeken ook dik duur kunnen uit-vallen- , maar vooral in termen van: bijzonder, uitgezocht, niet-courant; of gewoon: fraai geïllustreerd, met mooie foto's. Hebbedingen, die ze koesterde en met haar gevoel voor harmonie mooi wist te ordenen in een uitgebreide bibliotheek die zich eigen-lijk over het hele huis uitstrekte. In die mate, dat er voor mijn ei-gen boeken, eigenlijk geen voldoende plaats meer overbleef, en ik een groot gedeelte ervan in het ouderlijk huis moest onderbren-gen.

Na haar heengaan, heb ik noodgedwongen het huis wat moeten anders gaan inrichten. Niet alleen voor mijn eigen gemoedsrust: het is ontzettend emotioneel zwaar om werkelijk overal in huis voortdurend te worden herinnerd aan je partner die er niet meer is door duizend- en- één voorwerpen van haar. Maar dus ook or-ganisatories: om ook mijn eigen boeken en geschriften een plaats in huis te kunnen geven. Ik heb dit opgelost door één kamer in huis tot háár kamer te maken, en daar al haar spullen en een groot deel van haar boeken in onder te brengen. En háár kant van de bureau die we deelden, heb ik mits enige aanpassingen intakt gelaten. Ik heb altijd van de sfeer die er vanuit ging gehouden.

Annemie had een breed interesseveld; laat ons zeggen dat haar bibliotheek bestaat uit boeken over Oosterse talen, kunst en filo-sofie. Boeken over kunst, over reizen, over Boeddhisme, over het vertalen, woordenboeken, handboeken, en noem maar op. Als ze een zeldzaam exemplaar niet kon aanschaffen, dan werd die door een map met fotokopies vertegenwoordigd. Het is een chaoties amalgaam van gespecialiseerde werken in kleine oplages, naast wijd verbreide, gepopulariseerde werken, die zij op een unieke wijze tot één geheel wist te laten versmelten. "Logies" was haar ordening niet, maar ze oogde steeds mooi, en was werkzaam voor haar, wat tenslotte het belangrijkste was.
Annemie had een talenknobbel: ze sprak niet alleen vloeiend En-gels en Chinees, maar had ook het Sanskriet en het Indies gestu-deerd; had voor haar scripties even "exkursies" naar het Tibet-taans en het Japans gemaakt; en sprak door haar talrijke reizen naar het land, een mondvol Birmaans (sorry generaals!). Al deze "invloeden" weerspiegelen zich in haar bibliotheek.
Ik ervaar het als een erg moeilijke opdracht om aan deze biblio-theek te "komen" zonder aan zijn integriteit te raken; maar aan de andere kant verdienen woordenboeken en reisgidsen bvb een be-tere bestemming, dan "domweg" hier zolang ik er nog ben, onge-bruikt in een rek te blijven staan.

Nu komt een hekel punt: er zijn boeken die ik niet wegdoe, omdat ik ze zélf te belangrijk vind, en ook om, al was het maar voor een gedeelte, de sfeer en de integriteit van haar mentale aktiviteiten te bewaren; ook al is dit vooral "symbolies".
Maar er zijn ook boeken die ik wel bereid ben om "weg te doen". Mijn belangrijkste motief hierbij is niet om een goede prijs als ver-goeding te kunnen krijgen, maar wel opdat die boeken "elders" zouden kunnen gebruikt worden en aan anderen evenveel "diens-ten" zouden kunnen bewijzen als zij aan mijn vrouw hebben bewe-zen. Ongebruikt, is voor een boek eigenlijk "onbemind", en ze ver-dienen een beter lot. Maar net zoals men bvb bij uitbesteding van kittens, ervoor probeert te zorgen dat de jonge diertjes een goed thuis zullen krijgen, is mijn eerste bekommernis voor de boeken, dat ze een goed tweede huis zullen vinden. Daarom dus ook geen lijst: kom gewoon eens kijken, en snuffelen. Wie zich de moeite wil nemen om naar hier te komen om dat te doen, komt in aanmer-king; en dan zullen we wel een prijs kunnen overeenkomen.

Het betreft hier dus: boeken over de Chinese taal, over het Boed-dhisme, woordenboeken, reisgidsen (naar China, India, Birma, .....), die kunnen gebruikt worden door studenten Chinees, reisleiders en zij die het Boeddhisme bestuderen.